• فارسي
  • English

آيا من يک معتاد هستم؟تنها شما ميتوانيد به اين سوال پاسخ دهيد:/ معتاد بودن اصلا" شرم آور نيست،منتهي هنگامي که اقدامات مثبتي در اين زمينه آغاز کرده باشيد.اگر احيانا"مشکلات ما برايتان آشناست ،شايد راه حل ما را نيز مناسب خود ببينيد.سوال هاي زير را معتاداني طرح کرده اند که در معتادان گمنام در حال بهبودي هستند.اگر ترديد داريد که معتاد هستيد يا نه،چند دقيقه وقت بگذاريد و اين سوال ها را بخوانيد،وتاجايي که مي توانيد صادقانه به آنها پاسخ دهيد. .... ادامه مطلب


به وب سايت رسمي انجمن معتادان گمنام ايران خوش آمديد

جمع آوري نتايج کارگاهها جهت پروژه نگارش کتاب سنت ها
پروژه نگارش کتاب سنت ها در کنفرانس خدمات جهاني سال 2012 به تصويب رسيد تا بين سالهاي 2012 الي 2016 انجام شود. طبق پروژه مصوبه قرار شد بين سالهاي 2012 الي 2014 بر جمع آوري مطالب و داده هاي خام و جمع آوري ايده ها و نظرات انجمن در ابطه با اينکه چه مطالبي جهت درج در اين کتاب مفيد است، تمرکز شود و بين سالهاي 2014 الي 2016 بر روي تهيه پيشنويس، ارائه آن به
انجمن جهت بررسي و اظهار نظر و سپس تهيه پيشنويس نهايي و ارائه آن به کنفرانس خدمات جهاني سال 2016 جهت تائيد، تمرکز شود. ادامه مطلب